BSA Smiltenes filiāle

Iestādes mājaslapa

Vēsture

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē 9000 studenti no 20 valstīm.

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.

Smiltenes filiāle darbojas no 2003.gada.

Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internetam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes. Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgākas zināšanas.

Filiāle 14 pastāvēšanas gados kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar absolventiem, kas strādā atbildīgos amatos.

BSA Smiltenes filiāle ir kļuvusi par Smiltenes novada attīstībai nozīmīgu un visā Vidzemē pieprasītu izglītības iestādi.

Izglītības programmas

  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Tiesību zinātne” profesionālā bakalaura grāda tiesību zinātnēs un juriskonsulta kvalifikācijas iegūšanai
  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Sociālais darbs” profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai
  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Sabiedriskās attiecības” profesionālā bakalaura grāda tigzinībās un sabiedrisko attiecību menedžera kvalifikācijas iegūšanai
  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” profesionālā bakalaura grāda tulkošanā un tulka – tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai
  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Tūrisma un viesmīlības vadība” profesionālā bakalaura grāda tūrismā un viesmīlības uzņēmuma vadītāja kvalifikācijas iegūšanai
  • Profesionālā augstākās izglītības programma “Finanšu vadība” profesionālā bakalaura grāda finanšu vadības un finansista kvalifikācijas iegūšanai
  • Studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” profesionālā maģistra grāda uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā iegūšanai
  • Studiju programma “Privāttiesības” profesionālā maģistra grāda civiltiesības iegūšanai

Kalendārs