2020. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izglītības pārvalde

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes galvenais uzdevums ir risināt pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Mērķis:        

 Nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un  pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.

Izglītības pārvaldes pārziņā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības izglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.

Izglītības pārvaldes galvenās atbildības jomas:

  • normatīvo aktu ievērošana, novada pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde;
  • valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības izglītības finansējuma sadale un kontrole;
  • valsts pārbaudes darbi, mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniskie lasījumi, konkursi, skates, sacensības;
  • izglītības informācijas datu bāzes izveide un aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana;
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs;
  • metodiskais darbs, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide;
  • dažādu izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā;
  • informācijas apmaiņa ar Izglītības un zinātnes ministriju un novada izglītības iestādēm.
Slider