2020. gada 4. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izglītības projekti

Smiltenes novada izglītības iestāžu realizētie projekti

Karjeras izglītība

Projekta finansējuma saņēmējs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris
Smiltenes novada dome
Projekta īstenošanas pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības
3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa
Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)
Smiltenes vidusskola 1.– 12. klašu skolēni
Blomes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
Palsmanes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
Projektā neiesaistītās izglītības iestādes
Variņu pamatskola
Grundzāles pamatskola
Bilskas pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā
2017. gada 1. aprīlis – 2020.gada 30.augusts
Finansējums
Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Kontaktinformācija
Projekta koordinators Maira Kupriša
Tālrunis: 28473293
E-pasts: [email protected]

Par projekta aktivitātēm skatīt šeit: Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Smiltenes novada vispārizglītojošajās skolās

PuMPuRS

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Smiltenes novada pašvaldība, 2017. gada 19. Septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta finansējuma saņēmējs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.”
Projekta īstenošanas laiks
16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa
5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
Projektā sniegtais atbalsts
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Kompensācijas par:sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
naktsmītnēm;
ēdināšanu;
individuālās lietošanas priekšmetiem;
speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas
Visas novada skolas
Projekta īstenošanas pamats
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums
Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija
Vita Leite, [email protected], 26498454
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā
Tālr.: 28684847
E-pasts: [email protected]

Par projekta aktivitātēm skatīt šeit

Slider