Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

2018./2019. mācību gadā iestādi apmeklē 444 izglītojamie.

Vēsture

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1.septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, veic arī metodiski – organizatoriskā centra funkcijas. Skolā tiek organizētas Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes, notiek pieredzes apmaiņas braucieni, tiek koordinēts kursu un semināru apmeklējums, sekmīgi organizē un vada sacensības vispārizglītojošām skolām.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 25 darbinieki, no tiem 3 administrācija, 20 treneri, fizioterapeite un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Skolotāji

Evita Ozola – skolas direktora vietniece

Kitija Klempnere – izglītības metodiķe

Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere

Agnis Apse – riteņbraukšanas treneris

Zanda Beitika – vieglatlētikas trenere

Gita Brālēna – volejbola trenere

Raimonds Dūmiņš – futbola treneris

Sindija Grēna – vieglatlētikas trenere

Ingars Grēns – vieglatlētikas treneris

Edgars Volkops – basketbola treneris

Ģirts Kātiņš – BMX treneris

Iveta Kazaine – orientēšanās sporta trenere

Guntars Markss – vieglatlētikas treneris

Andis Rozītis – futbola treneris

Māris Stabiņš – orientēšanās sporta un vieglatlētikas treneris

Aivars Stankēvičs – basketbola treneris

Mārtiņš Veģeris – futbola treneris

Dzintars Ziediņš – basketbola treneris

Jānis Dergačs – futbola treneris

Reinholds Klots – futbola treneris

Elvis Markss – basketbola treneris

Edgars Matuks – vieglatlētikas treneris

Una Kalnīte – fizioterapeite

Kalendārs