Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

2020./2021. mācību gadā iestādi apmeklē 479 izglītojamais.

Smiltenes sporta skolas Facebook konts

Vēsture

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1.septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, veic arī metodiski – organizatoriskā centra funkcijas. Skolā tiek organizētas Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes, notiek pieredzes apmaiņas braucieni, tiek koordinēts kursu un semināru apmeklējums, sekmīgi organizē un vada sacensības vispārizglītojošām skolām.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 25 darbinieki, no tiem 3 administrācija, 20 treneri, fizioterapeite un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Darbinieki

Evita Ozola – skolas direktora vietniece

Kitija Klempnere – izglītības metodiķe

Andris Jaunzems – basketbola treneris

Elvis Markss – basketbola treneris

Dzintars Ziediņš – basketbola treneris

Ģirts Kātiņš – BMX treneris

Renārs Auga – BMX treneris

Raimonds Dūmiņš – futbola treneris

Mārtiņš Veģeris – futbola treneris

Jānis Dergačs – futbola treneris

Reinholds Klots – futbola treneris

Kristers Aldis Puriņš – futbola treneris

Elvis Teremko – futbola treneris

Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere

Māris Stabiņš – orientēšanās sporta

Agnis Apse – riteņbraukšanas treneris

Guntars Markss – vieglatlētikas treneris

Zanda Beitika – vieglatlētikas trenere

Sindija Grēna – vieglatlētikas trenere

Ingars Grēns – vieglatlētikas treneris

Edgars Matuks – vieglatlētikas treneris

Gita Brālēna – volejbola trenere

Skolas vecāku padome

Vecāku padomes locekļi:

 • Aivis Zetmanis – vecāku padomes priekšsēdētājs un skolas BMX riteņbraucēju pārstāvis
 • Ivars Joksts – skolas direktors
 • Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere
 • Ģirts Kātiņš – BMX riteņbraukšanas treneris
 • Kristaps Kažuro – skolas izglītojamais
 • Māris Millers – skolas basketbolistu pārstāvis
 • Kristīne Freimaneskolas futbolistu pārstāve
 • Sanita Ošiņaskolas orientēšanās sportistu pārstāve
 • Liene Skrapceskolas riteņbraucēju pārstāve
 • Zigmārs Doršs – skolas vieglatlētu pārstāvis
 • Līga Osma – skolas volejbolistu pārstāve

Skolas logo

Kalendārs